UCIP IFAD lansează concurs de granturi pentru grupurile de producători care vor să creeze centre de procesare a produselor agricole. Cum puteți fi beneficiar?

16 sep 2020
 
Grupurile de producători care vor să dezvolte afaceri în domeniul producerii laptelui, strugurilor de masă, ovine și caprine, plante aromatice și medicinale, pomușoare, dar miere de albini au toate șansele să beneficieze de un grant de la UCIP IFAD. Recent, a fost lansat concursul de granturi pentru crearea centrelor de procesare, colectare și stocare a produselor agricole sau alte facilități care vor aduce o valoare adăugată produselor în cadrul grupurilor de producători.

Beneficiarii grantului

Pentru a beneficia de suport investițional, grupul de producători, cu excepția cooperativelor, va identifica un membru lider, agent economic, care va fi beneficiarul direct al suportului investițional și va declara în scris intenția de a participa, din numele grupului, la concursul de granturi și de a crea, în beneficiul membrilor, un centru de procesare care va genera valoare adăugată produselor. Membrii grupului și liderul vor semna un contract de asociere în care vor fi stipulate în detalii relațiile de colaborare dintre liderul grupului de producători și membrii, drepturile şi obligațiile fiecărui participant, repartizarea câștigului şi a pierderilor între participanți. Pentru a asigura că drepturile și beneficiile membrilor grupului sunt respectate și conforme condițiilor stabilite în cadrul Proiectului, UCIP IFAD va aviza contractul de asociere. Cooperativele de producători fiind deja o formă de organizare a producătorilor, cu statut de persoană juridică, pot aplica direct la suportul investițional.

Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor:

a. Este înregistrat ca subiect ai activității de antreprenor, sub orice formă organizatorico-juridică și dispune de toate licențele și aprobările necesare pentru activitățile sale.
b. Activitatea întreprinderii se desfășoară în mediul rural, conform certificatelor de înregistrare a entității și conform cerințelor autorităților fiscale de stat;
c. Activitatea este bazată pe proprietatea privată, fondatorii și administratorul fiind cetățeni ai Republicii Moldova.
d. Menține evidența contabilă, perfectează și prezintă în modul stabilit rapoartele financiare standard.
e. Activitatea întreprinderii respectă politica statului în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale.
f. Are semnat (contract de societate civilă) cu minimum 5 persoane fizice sau juridice, membri ai grupului de producători (aceștia totodată fiind și membri ai asociației de produs), și se obligă să achiziționeze/procure de la membrii grupului cel puțin 50% din volumul total al producției achiziționate/procurate și/sau să livreze /presteze cel puțin 50% din volumul total al producției /serviciilor membrilor grupului, pe o perioada de cel puțin 3 ani de la darea în exploatare a obiectului investiției finanțate.
g. Administratorul are experiența managerială și de administrare a afacerii min. 1 an(conform CV).
 
Nu sunt eligibili pentru finanțarea entități care:

a. Sunt înregistrate în orașele Chișinău și Bălți.
b. Sunt în proces de insolvabilitate, faliment, reorganizare sau orice alte procese juridice similare.
c. Au datorii privind impozitele și taxele către bugetului public de stat.
d. Sunt societăți mixte cu investiții străine.

 Valoarea grantului

Suma maximă a grantului va fi echivalentul în lei a maxim 25.000 de dolari USD și va constitui maxim 40% din valoarea investiției. Beneficiarul va contribui cu minim 60% din valoarea investiției. Atunci când valoarea investiției va depăși suma grantului și a contribuției proprii, investițiile pot fi susținute paralel prin finanțarea din linii de credit și facilități de garantare existente pentru ÎMM-uri.
 
Investiții eligibile

Proiectul va finanța:
a. Investițiile direct legate de activitatea grupului de producători.
b. Investițiile pentru crearea sau modernizarea centrelor de procesare,colectare, stocare sau a altor unități, care vor duce la dezvoltarea lanțului valoric.
c. Echipamentele și utilajele necesare pentru crearea sau modernizarea centrelor cum ar fi: echipamente frigorifice sau echipamentele de inspecție a calității produselor.
d. Toate bunurile procurate ce fac obiect al investiției finanțate vor fi noi, procurate de la companii specializate și vor fi însoțite de documente ce demonstrează procurarea acestora.
 
Grantul nu poate fi folosit în următoarele scopuri:
a. Pentru procurarea echipamentelor de mâna a doua.
b. Pentru plata de orice taxe sau impozite, asigurări, servicii.
c. Procurarea sau arenda pământului și a imobilului existent de producere, păstrare. 
d. Completarea capitalului circulant.
e. Plata TVA.
f. Achitarea serviciilor aferente investiției. 
g. Cheltuieli de transport, montare, asigurare.
 
Procedura de aplicare:
Grupul de producători va analiza și identifica în comun investiția pentru care se va solicita finanțare. La fel, vor desemna liderul care, din numele grupului, va depune cerere de participare la concursul de granturi și de a dezvolta investiția, în beneficiul membrilor. Ulterior, toți vor semna un contract de asociere, cu excepția cooperativelor. Liderul va depune direct la biroul UCIP IFAD cererea de finanțare, la care vor fi anexate următoarele documente:
(1 )Cererea de finanțare, semnată și ștampilată de către conducătorul întreprinderii solicitante de grant.
(2) Scrisoare de confirmare emisă de asociația de profil, care atestă calitatea solicitantului de grant și a persoanelor asociate ca membri ai asociației de profil, și recomandă cererea în cauză pentru a fi admisă la concurs.
(3) Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii sau în cazul Gospodăriei Țărănești – declarația de constituire.
(4) Copia Procesului verbal privind decizia de desemnare a Membrului lider de producători pentru participare la concurs.
(5) Copia Contractului de societate civilă (în conformitate cu art. 1926 din Codul civil), cu excepția cooperativelor, semnat cu minimum 5 persoane fizice sau juridice, membri ai grupului de producători.
(6) CV administratorului, Membrului Lider, unde este menționată experiența managerială și de administrare a afacerii.
(7) Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar, conform modelului prezentat.
 
UCIP IFAD își rezerva dreptul de a solicita și alte documente după necesitate.IMPORTANT: Nu vor fi acceptate pentru evaluare cererile care nu sunt depuse conform cerințelor sau nu vor conține toate documentele solicitate și/sau nu au fost prezentate în termenul stabilit.
 
Procedura și metoda de evaluare a cererilor de finanțare
(1 )Cererile vor fi grupate și evaluate separat pe fiecare lanț valoric și vor trece printr-un proces de selecție/evaluare în două etape:
etapa I: Pre-calificare
etapa II: Calificare
(2) La etapa de Pre-calificare, Comisia de Evaluare a Cererilor de Finanțare (CECF), numită în cadrul UCIP IFAD, va verifica dacă cererile sunt complete și corespund cerințelor de calificare.
(3) Solicitanții care au prezentat cererile de finanțare completate corect și care corespund cerințelor de calificare, vor fi vizitați de membrii CECF în scopul verificării veridicității informației prezentate și corespunderii proiectului investițional propus pentru finanțare condițiilor stabilite.
(4) În baza analizei cererii în oficiu și urmare vizitelor în teren, CECF va evalua corespunderea cererilor criteriilor și stabilite, și va definitiva lista solicitanților admiși pentru evaluare la etapa de calificare.
 
Solicitanții de finanțare care vor fi admiși pentru evaluare la etapa de calificare, vor prezenta suplimentar UCIP IFAD următoarele documente:

a. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice (sau în cazul GȚ Fișa de înregistrare a gospodăriei țărănești) care conține date privind, numele și prenumele administratorului, numele și prenumele sau denumirea fondatorilor/membrilor, cota de participare, obiectul principal de activitate etc., cu o vechime nu mai mare de o lună.
b. Planul de afaceri pentru investiția la care se solicită grantul.
c. 3 oferte comerciale de echipamente ce fac obiectul investiției eligibile, furnizate de 3 furnizori diferiți, care să reflecte specificații tehnice si caracteristici tehnice comparabile (va servi dovadă de evaluare a ofertelor de piață).
d. Copia autentificată a contractului de vânzare-cumpărare a echipamentelor ce constituie obiectul investiției eligibile pentru finanțare (selectată din cele 3 oferte).
d. Copia autentificată a actului juridic dobânditor al dreptului de proprietate ), care confirmă proprietatea asupra terenului /clădirii pe/în care se intenționează a fi efectuată investiția, după caz.
f. Certificatul care confirmă lipsa restanțelor față de bugetul public național, eliberat de serviciul fiscal de stat, nu mai vechi de o lună.
g. Copia autentificată a rapoartelor financiare (bilanțul și situația financiară) pentru ultimul an fiscal – în cazul persoanelor juridice, sau darea de seamă unificată – în cazul gospodăriilor țărănești, ambele avizate de organele abilitate.
h. Angajamentul solicitantului privind asigurarea contribuției proprii. 
i. Declarația pe propria răspundere privind legitimitatea, veridicitatea datelor și documentelor prezentate.
 
În cazul în care lipsesc careva documente sau dacă se consideră necesar de prezentat documente suplimentare, UCIP IFAD va notifica solicitantul care în termen de maxim 10 zile calendaristice din data notificării va completa sau elimina deficiențele. Nu vor fi acceptate pentru evaluarea finală cererile care nu sunt depuse conform cerințelor sau nu vor conține toate documentele solicitate și nu au fost completate în termenul stabilit. În baza documentelor prezentate, Comitetul de Selectare și Aprobare a Granturilor va evalua cererile conform Sistemului de Calificare. Toți aplicanții vor fi anunțați oficial despre scorurile primite în termen de 10 zile lucrătoare.
 
Vor fi aprobate pentru finanțate cererile care au acumulat cel mai mare scor, clasificate în ordine descrescătoare, până la valorificarea completă a sumei prevăzute în planul de lucru și bugetul anual. Dosarul de aplicare cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, se va depune la biroul UCIP IFAD, MD-2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1304. Termenul limită de depunere a cererilor:  11 septembrie 2020,  extin până la 25.09.2020 ora 16:00.

UCIP IFAD lansează concurs de granturi pentru grupurile de producători care vor să creeze centre de procesare a produselor agricole. Cum puteți fi beneficiar?

UCIP IFAD lansează concurs de granturi pentru grupurile de producători care vor să creeze centre de procesare a produselor agricole

Cum puteți fi beneficiar?

UCIP IFAD lansează concurs de granturi pentru grupurile de producători care vor să creeze centre de procesare a produselor agricole. Cum puteți fi beneficiar?

loading ...