GRANTURI PENTRU ÎNIERBAREA VIILOR ȘI LIVEZILOR. Cine poate beneficia și care sunt condițiile de participare, vedeți în material

18 oct 2022
Fermierii care doresc să își înierbeze livezile pot beneficia de grant. UCIP IFAD anunță un nou APEL de granturi, de data aceasta - pentru înființarea învelișurilor de ierburi destinate tinerilor și femeilor beneficiari finanțați în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală.
Beneficiarii de granturi pot fi:
Întreprinderile agricole, sub orice formă organizatorică-juridică, conduse de tineri (până la 40 de ani) sau femei, care desfășoară activitate agricolă antreprenorială în zona rurală  și care au beneficiat anterior de finanțare (credite/granturi) în cadrul PRR.
Criterii de eligibilitate a beneficiarilor de grant:
Să dețină în proprietate și/sau arendă, pe un termen de cel puțin 5 ani (înregistrate la oficiul teritorial cadastral), plantații multianuale (livezi și vii pentru struguri de masă), care necesită înființarea învelișurilor de ierburi printre rânduri;
Să desfășoară activitate agricolă antreprenorială în zona rurală pe teritoriul controlat de autoritățile Republicii Moldova (prioritate se va acorda beneficiarilor din zonele de sud și centru a Republicii Moldova);
Categoriile de învelișuri de ierburi eligibile pentru finanțare:
Înierbare în plantațiile multianuale – semănatul ierburilor perene în intervalul dintre rânduri, în plantațiile multianuale de livezi și/sau vii pentru struguri de masă, care contribuie la prevenirea și combaterea eroziunii solului.
Valoarea grantului și condițiile de finanțare:
Suma grantului – maximum 300 dolari SUA per ha;
Suprafața eligibilă pentru finanțare (efectiv înierbată) nu va depăși 10,0 ha;
Cheltuielile ce vor depăși suma de 300 dolari SUA per ha, vor fi suportate de beneficiari;
Suma grantului va fi achitată după semnarea Actului de recepție finală (atunci când ierburile au răsărit pe cel puțin 70% din suprafața înierbată și plantele ating înălțimea de 5-7cm).
Apelul de granturi va fi deschis în perioada 18 octombrie 2022 – 28 februarie 2023.

Documentele necesare ce urmează a fi depuse de solicitant pentru a beneficia de grant:
  • Cererea de finanțare semnată și ștampilată
  • Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice /copia certificatului de înregistrare a Gospodăriei Țărănești (de fermier);
  • Planul de cheltuieli a învelișurilor de ierburi întocmit și completat de către solicitant, utilizând modelele prezentate în Ghidul practic pentru întocmirea Planului de cheltuieli la înființarea și ameliorarea învelișurilor de ierburi pentru prevenirea și combaterea eroziunii solului, accesând
  • Documente confirmative (titlul de proprietate, contracte, certificate) care atestă că întreprinderea deține plantații multianuale  în proprietate sau arendă pe un termen de cel puțin 5 ani, (înregistrate la oficiul teritorial cadastral), cu indicarea numărului cadastral;
  • Confirmarea lipsei datoriilor la bugetul de stat eliberată de Serviciile Fiscale de Stat, în cazurile în care UCIP află din surse de informații disponibile publicului că solicitantul de grant are astfel de datorii;
  • Declarație pe propria răspundere privind legitimitatea datelor și documentelor prezentate precum și disponibilitatea de implementare a Planului de cheltuieli (Anexa 2);
  • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3);
  • Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat eliberat de organul fiscal de resort sau copia acordului/contractului de reeșalonare a datoriilor (doar în cazul întreprinderile agricole);
  • Certificat eliberat de o bancă comercială în care va fi indicat numărul contului bancar în lei moldovenești;
  • UCIP IFAD își rezervă dreptul de a solicita și alte documente și informații suplimentare pentru clarificări.
Pentru mai multe detalii despre procedura de depunere a cererilor spre finanțare, accesați linkul: http://www.ucipifad.md/granturi/apel-de-granturi-infiintarea-invelisurilor-de-ierburi_2022_ifad_vii/?fbclid=IwAR0fI772O1Nx8K56rxMe1Z_vUFdrr3nXK63DRetsBi9Ef-kPMmLYd1SKOYg

Toate întrebările primite vor fi documentate împreună cu răspunsurile lor și postate pe pagina web UCIP IFAD. Solicitanții sunt invitați să viziteze periodic pagina web UCIP IFAD pentru a fi la curent cu aceste detalii.
 

GRANTURI PENTRU ÎNIERBAREA VIILOR ȘI LIVEZILOR. Cine poate beneficia și care sunt condițiile de participare, vedeți în material

GRANTURI PENTRU ÎNIERBAREA VIILOR ȘI LIVEZILOR

Cine poate beneficia și care sunt condițiile de participare, vedeți în material

GRANTURI PENTRU ÎNIERBAREA VIILOR ȘI LIVEZILOR. Cine poate beneficia și care sunt condițiile de participare, vedeți în material

loading ...