MINISTERUL A “CĂLCAT PE GREBLĂ”. Curtea de Conturi despre banii cheltuiți de MADRM

28 jun 2021

Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a fost examinat într-o ședință online de Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM). Auditul a fost încheiat la 31 decembrie 2020 și a avut drept scop să elucideze dacă au fost comise sau nu fraude sau erori. Probele de audit au fost colectate din cadrul a 24 de instituții subordonate MADRM.
 
Astfel, în anul 2020, MADRM a gestionat resurse în valoare de 2,3 miliarde lei, cheltuieli și active nefinanciare în sumă de 2,5 miliarde lei, nivelul de realizare a veniturilor constituind 90,8%, a cheltuielilor și activelor nefinanciare – 90,7 %, soldul alocațiilor neutilizate la finele anului bugetar fiind de 257,4 milioane lei. Conform datelor bilanțului contabil, în anul 2020, MADRM și instituțiile din subordine au administrat patrimoniu în valoare totală de 2, 97 miliarde lei.
 
Auditul a scos în evidență un șir de neconformități și carențe care au servit drept bază pentru exprimarea opiniei cu rezerve. Astfel, “MADRM și entitățile din subordine, în anul 2020, nu au asigurat evaluarea și înregistrarea în evidența contabilă a tuturor bunurilor publice deținute, fiind astfel denaturate informațiile despre situațiile financiare și patrimoniale. Entitățile auditate nu au aplicat prevederile cadrului de politici contabile aprobate de Ministerul Finanțelor privind regulile de recunoaștere și de evaluare a bunurilor imobile și a terenurilor, ceea ce a dus la nerecunoașterea valorii a 102 loturi de teren cu suprafața de 801, 2 ha, și ca urmare la subevaluarea soldului grupei de conturi “Terenuri” cu 122 mil. lei. Totodată, MADRM a recunoscut în evidența contabilă 37, 2 mil. lei, valoarea a 61 de loturi de teren cu suprafața totală de 604,1 ha care, conform înscrisurilor în Registrul bunurilor imobile aparțin persoanelor terțe. În rezultat valoarea raportată a terenurilor a fost subevaluată cu 84,8 mil. lei”, se arată în raportul CCRM.
 
În același timp, MADRM a transmis neregulamentar, cu titlu gratuit, colegiilor care au trecut la autogestiune în urma reformei din anul 2018, cota parte în valoare de 247,5 mil. lei, formată din bunurile imobile proprietate publică. Drept rezultat, valoarea raportată a cotelor părți în capitalul social al întreprinderilor a fost subevaluată cu 221, 8 mil. lei.
 
Ce e cu “Selecția” de la Zatoka?
 
“La evidența Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp “Selecția” se află baza de odihnă „Selecția” amplasată în or. Zatoka, r-nul Belgorod-Dnestrovsc, reg. Odessa, Ucraina. Prin nerespectarea prevederilor contractuale, arendașul, cetățean al Ucrainei, fără a coordona cu Institutul, a demolat bunurile Institutului, iar pe terenul respectiv fiind construite imobile capitale cu 2 nivele. Deși Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp “Selecția” pe parcursul anilor a înaintat mai multe adresări către autoritățile ucrainene, situația a rămas nesoluționată, iar în anul 2013 Procuratura Belgorod – Dnestrovsc a comunicat despre clasarea dosarului penal, invocând drept temei eliberarea unei persoane de răspundere penală”, cităm din documentul oficial.
 
În același timp s-a constatat că pe parcursul mai multor ani entitățile nu au respectat disciplina de plată, fiind înregistrate creanțe în valoare totală de 82 mil. lei, dintre care 46,3 mil. lei cu termen de prescripție expirat, ca urmare a neîncasării în termenele stabilite a veniturilor colectate și imobilizării mijloacelor financiare bugetare, persistând riscul major de nerecuperare a acestora.
 
Curtea de Conturi menționează că, deși, în cadrul misiunii de audit realizate în anul precedent au fost înaintate recomandări menite să contribuie la remedierea neconformităților constatate, o parte din entități, pe parcursul mai multor ani nu întreprind măsuri pentru realizarea recomandărilor înaintate.
 
poza simbol: tribuna.md
loading ...