COOPERAREA ÎN AGRICULTURĂ: SUCCESE ȘI EȘECURI

11 nov 2021
Cooperativele joacă un rol primordial în sprijinirea producătorilor agricoli și a grupurilor marginalizate din mediul rural a Republicii Moldova. Prin cooperare, producătorii au acces la o gamă largă de servicii: noi piețe, resurse naturale, informații, tehnologie, forme de creditare, activități de instruire și formare, crearea locurilor de muncă etc. În condițiile, în care, agricultura este practicată preponderent de către gospodării mici și medii, prin cooperare, aceștia își unesc eforturile și devin o forță aptă de a negocia și de a pătrunde pe piețe noi. Și totodată își cresc șansele de a avea acces la resurse financiare.
 
În țara noastră, crearea și dezvoltarea cooperativelor sau a altor forme de asociere ale producătorilor agricoli, trebuie să fie privită ca un proces evolutiv, care are la bază interesele economice ale producătorilor agricoli mici și mijlocii. În același timp, cadrul normativ și politicile de susținere, trebuie supuse unei analize minuțioase, pentru ajustarea acestora la cerințele actuale.
Până în prezent, în Republica Moldova nu a existat o viziune strategică de lungă durată cu privire la dezvoltarea cooperării agricultorilor. Rolul organizațiilor finanțatoare, atât în formarea procesului legislativ, cât și în susținerea financiară, a fost unul semnificativ. În acest context, abordările au fost fragmentare, lipsite de flexibilitate și condiționate de termenul limitat al proiectelor implementate. Unele programe sprijinite de donatori, arată că un număr mare de cooperative au fost înființate în mod speculativ. Ulterior, după încheierea acestor programe, o parte dintre aceste cooperative au fost transformate în societăți cu răspundere limitată sau alte forme juridice sau pur și simplu au falimentat.
 
Astfel, experiența anterioară de creare a cooperativelor prezintă mai mult o imagine negativă, decât pozitivă, pentru producătorii agricoli din Republica Moldova. Dar, experiența statelor Europene a demonstrat că formarea cooperativelor pe sfere de interes, aduce o multitudine de beneficii economice. Acestea contribuie la crearea lanțurilor valorice scurte producător-consumator și stimulează creșterea veniturilor fermierilor.

Este important de menționat, că și în țara noastră există Cooperative de Întreprinzător formate pe principiile clasice ale cooperării, care au la bază abordări corecte și dezvoltă entități economice eficiente și profitabile. Anume aceste istorii de succes trebuie să fie utilizate în campanii de sensibilizare a opiniei publice, privitor la beneficiile dezvoltării cooperativelor.
În contextul celor expuse mai sus, dar și pentru a aduce o transformare pozitivă în acest domeniu, la final de 2020, în cadrul Rețelei de Dezvoltare a Comunităților Rurale (RDCR) a fost creat Grupul Tematic de Lucru (GTL) ”Determinarea și stabilirea instrumentelor stimulatorii pentru cooperarea agricultorilor și modificarea cadrului normativ”.
 
Grupul tematic are două obiective principale – să identifice deficiențele majore care vizează cooperarea, și totodată să elaboreze recomandări de politici și modificare a legislației actuale. Membrii grupului sunt reprezentanți ai asociațiilor obștești, producători agricoli, reprezentanți a instituțiilor de stat și a administrației publice locale, dar și lideri de opinie din acest domeniu. Grupul este asistat de un expert angajat de către RDCR, care este responsabil de analiza și sinteza studiilor și datelor statistice din acest domeniu. De asemenea, expertul monitorizează discuțiile și recomandările din cadrul ședințelor, propuse de membrii GTL-ului.
 
GTL-ul dedicat cooperării și-a desfășurat activitatea în decurs de un an de zile. Iar în perioada iunie-noiembrie, au avut loc trei ateliere de lucru, unde subiectul a fost analizat și discutat pe larg. Ședința de totalizare a fost organizată la data de 4 noiembrie, când expertul angajat a prezentat membrilor grupului de lucru, concluziile activității și recomandările sistematizate în trei clustere. Acestea țin atât de cadrul legislativ, lipsa unor facilități fiscale, cât și de lipsa de echitate în sistemul de subvenționare care să încurajeze formarea cooperativelor.
Mai mult decât atât, expertul grupului, a ținut să puncteze că legislația actuală este una neuniformă, dispersată, interpretativă și depășită. Iar din punct de vedere a procedurilor fiscale, antreprenorii agricoli nu sunt stimulați să coopereze.
 
În final, membrii Grupului Tematic de Lucru au concluzionat că pentru încurajarea dezvoltării cooperativelor, politicile publice au multiple pârghii cu efect semnificativ. Aceste măsuri pot fi împărțite în măsuri de sprijin directe, asigurate prin servicii de extensiune și consultanță, alocarea de subvenții și granturi. Iar măsurile indirecte țin de stabilirea unui cadru normativ adecvat.
 
Astfel, membrii GTL au formulat propuneri orientate spre dezvoltarea și modernizarea sectorului agroalimentar, prin stimularea și accelerarea proceselor de cooperare a agricultorilor, printre care cele mai importante sunt:
 
  • Crearea unui cadru instituțional de coordonare și dezvoltare a sistemului de cooperare antreprenorială din Republica Moldova prin instituirea Agenției Naționale de Dezvoltare a Cooperativelor sub egida Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Atribuțiile organizației se vor concentra pe elaborarea politicilor, îmbunătățirea cadrului normativ, coordonarea asistenței externe și interne pentru cooperative. De asemenea, aceasta va fi responsabilă de consolidarea informației despre cooperativele existente, inclusiv prin ținerea registrului cooperativelor de întreprinzător din Republica Moldova. Iar consultarea și oferirea suportului informațional cooperativelor, tot vor fi parte din atribuțiile ei.  
  •  Promovarea unei politici fiscale stimulatoare și echitabile dezvoltării cooperării în Republica Moldova, prin scutirea de plata impozitului pe venit pe o perioadă de cinci ani, aplicabilă cooperativelor agricole de întreprinzători noi create și a celor create de tineri. 
  •  Modificarea Legii 276/2016, cu privire la subvenționare, cu prevederi de majorare a cuantumului subvențiilor acordate cooperativelor agricole de întreprinzători, pentru investițiile alocate, în mărime de 75%. Modificarea plafonării subvențiilor, pentru compensarea dobânzii la creditare, până la 500 de mii de lei. 
  • Consolidarea legislației cooperativelor agricole de întreprinzători, pentru a evita confuziile generate de multitudinea de reglementări, prin elaborarea unei legi speciale (independente) privind cooperativele agricole de întreprinzător cu abrogarea Legii nr.312/2013, privind grupurile de producători agricoli și modificarea Legii 73/2001, cu privire la cooperativele de întreprinzător.
Membrii grupului, au menționat și despre necesitatea de a implica instituțiile statului în popularizarea și promovarea cooperării în agricultură. Și necesitatea de a institui programe educaționale la toate nivelurile, inclusiv cele din universități, învățământ profesional și tehnic de specialitate, care, ar asigura formarea specialiștilor pentru dezvoltarea cooperativelor. Iar la baza lor să fie modele de programe similare, din țările cu experiență, în acest domeniu. Toate aceste propuneri, discutate în cadrul ultimei ședințe a GTL-ului, expertul urmează să le includă într-un raport final, pe care să-l propună spre aprobare consiliului de administrare a RDCR. Ulterior, în baza raportului, se va elabora un document de poziție cu recomandări de politici, care va fi înaintat către instituțiile statului, responsabile de acest domeniu.
 
GTL-ul reprezintă o structură format în cadrul RDCR și are scopul de a identifica probleme și a veni cu soluții, care să faciliteze procesul de dezvoltare a sectorului agro-rural.
Reamintim că RDCR e a fost creată în cadrul proiectului ”Implicarea societății civile în îmbunătățirea politicilor și promovarea modelelor eficiente de dezvoltare rurală”, finanțat de Delegația Comisiei Europene din Republica Moldova și implementat de către Federația Agricultorilor din Moldova ”FARM”, în parteneriat cu Federația Agricultorilor ”Fermierul” (România), ONG ”Workshop of Solutions” (Letonia) și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova.
 
 
loading ...