NOI CONDIȚII DE SUBVENȚIONARE A ASOCIAȚIILOR UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAȚII

22 sep 2023
Guvernul a aprobat recent reglementări noi de subvenționare în agricultură, inclusiv în sectorul de irigare. În esență, noile prevederi se referă la cele două direcții anterioare de sprijin în domeniul irigațiilor, precum:
 • stimularea investițiilor pentru procurarea echipamentului de irigare;
 • stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor la irigare.
 
În același rând, sprijinirea investițiilor în bazine de acumulare a apei pentru irigare a devenit o măsură separată, care deja prevede și construcții auxiliare. De asemenea, în premieră, statul va subvenționa instalații pentru producerea energiei din surse regenerabile, ca parte componentă a sistemelor de irigare, destinate optimizării costurilor suportate de fermieri în procesul de irigare.
 
Totodată, AUAI au devenit eligibile în cadrul unei noi măsuri de sprijin ce vizează stimularea accesării creditelor investiţionale sau creditelor pentru achiziţionarea mijloacelor circulante, obţinute de la bănci sau organizaţii de creditare nebancară înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova.
 
Așadar, primul Regulament privind măsurile și condițiile specifice de eligibilitate pentru subvenționarea investițiilor din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural conține două măsuri de sprijin:
 • Secțiunea a 3-a „Investiţii în sisteme și echipamente pentru irigare” și
 • Secțiunea a 4-a „Investiții în bazine de acumulare a apei pentru irigare”.
 
În ambele cazuri subiecți ai subvenției sunt fermierul sau AUAI, iar plafonul total, cumulativ, al sprijinului acordat unui beneficiar nu va depăși valoare a 15,0 mil. lei anual.
 
Secțiunea a 3-a „Investiţii în sisteme și echipamente pentru irigare”
În cadrul măsurii „Investiţii în sisteme și echipamente pentru irigare” domeniul de intervenție este stimularea extinderii suprafețelor terenurilor irigate întru asigurarea rezilienței climatice prin subvenționarea sistemelor sau echipamentelor de irigare noi, inclusiv în:
 1. sisteme de irigare staționare sau mobile (prin aspersiune, picurare, microaspersiune);
 2. staţii de pompare, utilaj și echipament din cadrul stației de pompare, de filtrare și/sau de fertigare;
 3. echipamentul care formează reţelele de aducţie şi/sau de distribuţie;
 4. sistemul de tratare a apei pentru irigare prin diferite metode;
 5. instalații pentru producerea energiei din surse regenerabile, ca parte componentă a proiectului.
 
Plafonul mărimii subvenției pe această măsură va constitui 75% din valoarea proiectului investițional eligibil, dar nu mai mult de 7,0 mil. lei pentru proiectele investiționale implementate de către AUAI. Pentru fermieri acesta va constitui 50% din valoarea proiectului investițional eligibil, dar nu mai mult de 3,0 mil. lei per fermier. De menționat că, comparativ cu reglementările anterioare, plafonul este unificat doar după criteriul beneficiarului, indiferent de obiectul investiției.
 
În cadrul acestei măsuri, asociațiile și fermierii vor putea pentru prima dată beneficia și de subvenții pentru instalații de producere a energiei din surse regenerabile, ca parte componentă a proiectelor de investiţii în sisteme și echipamente pentru irigare.
 
De asemenea, trebuie de atras atenția că Regulamentul impune 5 cerințe specifice pentru obținerea subvenției, care sunt reflectate la pct. 22 din Regulamentul nou, care trebuie îndeplinite de beneficiari până la lansarea proiectului. Spre exemplu, AUAI este important să dețină permisiunea scrisă a autorității administrației publice care gestionează în numele statului/unității administrativ-teritoriale sistemul de irigații și/sau desecare pentru lansarea și implementarea proiectului investițional. De altfel, lista de acte confirmative incluse în dosarul de subvenționare a fost extinsă și precizată (a se vedea pct. 24 din Regulament). 
 
Secțiunea a 4-a „Investiții în bazine de acumulare a apei pentru irigare”
Această măsură se referă strict la bazine de acumulare a apei pentru irigare și, mai nou, construcțiile auxiliare acestora. Prin investiții Regulamentul subînțelege lucrările de construcţie sau reabilitare a bazinelor de acumulare a apei, inclusiv din ape pluviale pentru irigare, precum şi construcţiile hidrotehnice aferente acestora, precum diguri de protecție contra inundațiilor și sisteme de scurgere. De asemenea, ca și până în prezent, statul va subvenționa investițiile în materialul de acoperire geomembrană și geotextil.
 
Plafonul subvenției pentru AUAI a crescut de la 1,0 la 2,5 mln. lei, iar mărimea subvenției este de 75% din valoarea proiectului investițional eligibil. În cazul fermierilor, această proporție va constitui doar 50% din valoarea investiției.
 
Ca și în cazul măsurii anterioare, reprezentanții AUAI și fermierii trebuie până la lansarea proiectului să îndeplinească cerințe specifice, reflectate la pct. 28 din Regulamentul, și să atragă atenția la lista extinsă și precizată de actele confirmative ce trebuie incluse în dosarul de subvenționare (a se vedea pct. 31 din Regulament).
 
Importat este că, costurile suportate de către solicitant la elaborarea proiectului investițional, legate de onorariile arhitecților şi inginerilor, proiectanţilor, studii de fezabilitate, proiectare, material de vizibilitate, sunt eligibile, dar nu mai mult de 10% din costul total al proiectului investițional eligibil. Pentru investiția efectuată în utilaje sau echipamente fabricate în Republica Moldova, subvenția se majorează cu 20% din valoarea subvenției autorizate.
 
La determinarea termenului de depunere a dosarului de subvenționare, beneficiarii trebuie să ia în considerare că obiectul subvenționării este dat în exploatare sau pus în funcțiune în anul precedent celui de depunere a cererii de subvenționare sau în anul depunerii cererii de subvenționare, după caz, cu excepția echipamentelor sau obiectelor achiziționate în rate, a căror dare în exploatare sau punere în funcțiune se consideră din momentul primei facturări.
 
Totodată, spre regret, în Regulamentul nou a fost omisă și nu s-a regăsit propunerea AUAI de a menține reglementările de la pct. 11, subpct. 3) al Regulamentului abrogat (HG 455/2017), prin care se permitea producătorului agricol să transmită în folosință AUAI obiectul subvenționat (sisteme și  echipamente de irigare), pe perioada în care producătorul agricol este membru al acesteia, pentru a fi utilizat conform destinaţiei. Astfel, actualmente, beneficiarul este obligat, sub riscul sancțiunii prevăzute de legea civilă, contravenţională sau penală, să asigure menținerea obiectului subvenționării pe perioada a 5 ani din momentul emiterii actului administrativ de subvenționare.
 
Cât privește Regulamentul privind măsurile de subvenţionare complementară şi condiţiile specifice de eligibilitate pentru subvenţionarea complementară din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, acesta de asemenea conține două măsuri de sprijin, care se regăsesc la:
 • Secțiunea a 2-a „Stimularea accesării creditelor investiţionale sau pentru achiziţionarea mijloacelor circulante” și
 • Secţiunea a 4-a „Stimularea utilizării sistemelor de irigare”.
 
Aici, trebuie să atragem atenția că ce dea doua măsură de sprijin este limitată în timp și se va aplica doar pe perioada anilor 2023-2025.
 
Analiză efectuată de specialiștii Proiectului Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova, finanțat de USAID.
loading ...