SUBVENȚII ÎN AVANS PENTRU ACTIVITĂȚI CE ȚIN DE SPORIREA FERTILITĂŢII SOLURILOR DE PE TERENURILE AGRICOLE

09 sep 2022
A fost inițiat procesul de depunere a cererilor de solicitare a subvenţiei în avans pentru proiectele investiţionale privind lucrările de îmbunătăţiri funciare. Cererile por fi depuse începând cu 12 septembrie și până în 21 octombrie curent.

Vor fi subvenționate următoarele tipuri de activități:
  1. activitățile ce țin de  prevenirea și de combaterea eroziunii solului (eoliene și hidrice) pe terenuri agricole afectate de eroziune de suprafață și în adâncime;
  2. activitățile ce țin de ameliorarea chimică a solurilor pe terenuri agricole cu soluri salinizate-solonețizate (semihidromorfe și hidromorfe);
  3. activități ce țin de conservare şi de sporire a fertilităţii solurilor terenurilor agricole. 
Costul total al proiectului eligibil nu trebuie să depăşească suma de 1 000 000 de lei. Contribuţia financiară a solicitantului reprezintă cel puţin 20% din costul total al proiectului investițional.

Subvenţia în avans se acordă în următoarele condiţii:
1) solicitantul este persoană juridică/fizică sau unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi, care deţine legal teren în proprietate, posesie sau folosinţă pe perioada de implementare a proiectului şi 5 ani după realizarea investiţiei, înregistrat în registrele de publicitate, pe care urmează a fi implementat proiectul investițional;
2) în cazul proprietăţilor private deţinute, acestea trebuie să fie lipsite de orice obligaţii sau garanţii financiare faţă de stat sau terţi, cu excepţia cazului în care datoria reprezintă un împrumut destinat exclusiv finanţării investiţiei;
3) proiectul se implementează într-o unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi;
4) proiectul de execuţie este avizat pozitiv de o instituţie de cercetări de profil și are un deviz de cheltuieli;
6) perioada de implementare a proiectului (darea în exploatare a obiectului (realizarea investiţiei)) nu depăşeşte 24 de luni de la data semnării cu Agenţia a contractului de acordare a subvenţiei în avans;
7) solicitantul depune un singur proiect pentru măsura respectivă pe parcursul perioadei de implementare conform prezentului Regulament;
8) se asigură durabilitatea proiectului subvenţionat pe parcursul a 5 ani după darea în exploatare a obiectului (realizarea investiţiei);
9) la momentul depunerii cererii de solicitare a subvenţiei în avans, solicitantul nu are restanţe la achitarea impozitelor şi a taxelor faţă de bugetul public  naţional;
10) în cazul în care documentaţia de proiect prevede realizarea unor construcții sau instalații, solicitantul trebuie să deţină actele permisive necesare pentru efectuarea investiţiei, obținute în conformitate cu prevederile Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, Legii nr. 851/1996 privind expertiza ecologică şi ale Legii nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului şi să respecte cerinţele specifice de mediu asociate investiţiei;
11) în etapa implementării, proiectul investiţional nu constituie obiect de finanţare nerambursabilă în cadrul altor programe finanţate din bugetul de stat sau din sursele partenerilor de dezvoltare.

Dosarul de solicitare a subvenţiei în avans este depus de către solicitant la secția/serviciul teritorial  al Agenției Relații Funciare și Cadastru.
loading ...