GHID COMPLET DE PROTECȚIE A VIȚEI-DE-VIE, SOIURI AROMATICE AUTOHTONE

18 oct 2023
Soiurile autohtone aromatice Viorica, Muscat de Ialoveni, Muscat basarabean, Muscat de Onițcani ş.a., manifestând, în majoritatea lor, rezistenţă sporită la bolile criptogamice, necesită sisteme de protecţie cu număr redus de tratamente. Aceasta permite utilizarea lor în programe ecologice de producţie vitivinicolă cu folosirea limitată a sărurilor simple pe bază de sulf şi cupru, în conformitate cu principiile de agricultură ecologică.
 

Tratamente contra manei și făinării la început de vegetaţie, în anii ploioși

Trebuie însă să constatăm că în anii cu ploi abundente, la început de vegetaţie, soiurile din această grupă pot fi afectate de antracnoză şi rujeolă, boli secundare, care pot influenţa negativ cantitatea şi calitatea producţiei de struguri. Astfel, în condiţii de ploi de lungă durată, frecvente la începutul vegetaţiei viţei-de-vie (în perioadele de dezmugurire şi creştere intensivă a lăstarilor), pentru prevenirea antracnozei şi rujeolei în stadiul apariţiei a trei frunze adevărate, se va aplica un tratament cu utilizarea unui produs pe bază de cupru (sulfat de cupru, hidroxid de cupru, sulfat tribazic de cupru ş.a.) în dozele recomandate.
 
În cazul în care condiţiile vor continua să fie favorabile pentru manifestarea patogenilor (se vor înregistra ploi de lungă durată în perioada de creştere intensivă a lăstarilor), contra bolilor se va realiza un alt tratament cu utilizarea produselor cuprice în stadiul când lăstarii ating lungimea de 25–30 cm. În acest stadiu de dezvoltare a viţei-devie, la aplicarea tratamentelor este recomandată utilizarea unui volum de 400 l/ha.
 
Menţionăm că datorită spectrului larg de acţiune, produsele cuprice aplicate la începutul perioadei de vegetaţie joacă un rol important în profilaxia şi în prevenirea unor astfel de boli ale lemnului: excorioza (Phomopsis viticola Sacc.) şi eutipioza (Eutypa armeniaceae Hansf.) – patologii care în cazuri grave produc uscarea lemnului (braţelor, tulpinii şi integral a butucului). Potrivit unor date, utilizarea produselor cuprice la început de vegetaţie (în primul tratament) exercită o acţiune inhibitoare asupra dezvoltării făinării viţei-de-vie.
 

Tratamente în anii secetoși

În anii secetoşi, în lipsa condiţiilor pentru dezvoltarea antracnozei şi rujeolei, nu se aplică tratamentele anticriptogamice în perioada de până la înflorit. Primul tratament contra manei se va aplica în stadiul de „răsfirare a inflorescenţelor”, cu utilizarea produselor cuprice. În această perioadă tratamentul este obligatoriu (de siguranţă) pentru protecţia organelor generative (inflorescenţelor). Tratamentul se aplică cu un consum de soluţie de 600 l/ha şi este eficient şi în combaterea antracnozei şi pătării roşii.
 
De regulă, în această perioadă tratamente contra făinării nu se aplică. Se va lua decizia de aplicare a tratamentului antioidic cu utilizarea preparatelor pe bază de sulf în situaţiile în care apar condiţii cu risc de afectare. Acestea sunt: s-au înregistrat infecţii de făinare în anul precedent; condiţiile ecologice predispun atacului de făinare; plantaţiile sunt amplasate în depresiuni, în apropierea lacurilor, râurilor, unde umiditatea relativă a aerului este mai favorabilă dezvoltării bolii sau condiţiile climatice favorizează atacurile de făinare: timp secetos cu ploi de scurtă durată, vânturi moderate.
 
Un al doilea tratament de siguranţă (obligatoriu) contra manei şi primul – contra făinării, la soiurile aromate rezistente la bolile criptogamice se va aplica în stadiul de „îndată după înflorit” cu utilizarea produselor pe bază de cupru în dozele indicate mai sus, în combinaţie cu unul dintre produsele pe bază de sulf aplicat în dozele autorizate contra făinării: Thiovit Jet 80 WG– 3,0–4,0 kg/ha, Microthiol Special Disperss – 3,0 – 4,0 kg/ha, Kumulus DF – 3,0–6,0 кg/hа, Sullfet, WG (sulf) – 3,0–6,0 кg/hа, Sulfomat 80 PU (cера) – 3,0 кg/hа, Cosavet 80 WDG / 3,0 кg/hа ş.a., cu un consum de soluţie de 600 l/ha.
 
După înflorit, în fazele de „creşterea boabelor”, tratamentele contra manei se vor aplica doar în cazurile apariţiei unor condiţii extrem de favorabile pentru dezvoltarea bolii (ploi de lungă durată, mana manifestă o dezvoltare şi răspândire de pretutindeni la soiurile sensibile). În astfel de cazuri, se va lua în considerare că produsele cuprice protejează organele sensibile pentru o perioadă maximă de 7 zile. Tratamentele se vor efectua repetat cu un consum de soluţie de 600 l/ha.
 
În stadiul când boabele ating mărimea unui bob de mazăre, în combaterea făinării se aplică al doilea tratament de siguranţă cu utilizarea unui produs pe bază de sulf. Sulful trebuie utilizat în limitele temperaturilor +16–26 oC. Aplicarea acestuia la temperaturi mai joase de +16 oC duce la scăderea acţiunii toxice a produsului din cauza lipsei de sublimare (acţiune toxică asupra făinării exercită doar bioxidul de sulf (SO2), rezultat din sublimarea sulfului).
 
Utilizarea unor astfel de produse la temperaturi mai înalte de +26 oC poate produce arsuri pe organele verzi ale viţei-de-vie. Tratamentele trebuie efectuate seara după ora 18, când temperatura coboară mai jos de +25 oC, pentru diminuarea efectului nedorit al arsurilor provocate de sublimarea rapidă a sulfului în bioxid de sulf.
 
Dacă temperaturile medii zilnice sunt mai joase de +16 oC sau depăşesc nivelul de +26 oC, în combaterea făinării pot fi utilizate unele produse biologice – pe baza bacteriei Pseudominas fluorescens suşa AR (produsul Rizoplan*cu titrul 2-5*109/ml cu doza de administrare 3,0 l/ha).
 
Menţionăm că tratamentele cu utilizarea produsului Rizoplan* sunt eficiente în cazul când umiditatea relativă a aerului depăşeşte 60–70% (odată cu micşorarea umidităţii aerului scade eficacitatea de combatere a produsului). Tratamentele se vor efectua separat, deoarece produsul biologic Rizoplan* nu este compatibil cu produsele cuprice (cuprul inhibă activitatea bacteriei Pseudominas fluorescens).
 
În stadiul de „înmuiere a boabelor” – „începutul pârgului” (cu 15-25 de zile), înainte de recoltare, se recomandă efectuarea unui tratament de siguranţă cu utilizarea produselor pe bază de cupru în dozele indicate mai sus. Tratamentul este indicat pentru protecţia contra manei şi bacteriozelor (în perioada de pârgă şi după recoltare). Acesta contribuie la coacerea mai bună a lemnului şi sporeşte rezistenţa la condiţiile de iernare a butucilor.
 
În condiţii favorabile dezvoltării putregaiului-cenuşiu (când după înflorire se înregistrează ploi de lungă durată, se depistează primele simptome ale bolii pe inflorescenţe), în stadiile de după înflorire şi până la compactarea ciorchinelor, se recomandă aplicarea a 1-2 tratamente cu utilizarea preparatelor biologice Gliocladin SC (7,0–10,0 l/hа), Trichodermin SC (7,0–10 кg/ha), permise pentru utilizare în programele de protecţie ecologică.
 
În cazul creării condiţiilor favorabile pentru manifestarea putregaiului-cenuşiu la acumularea a 12–15% de zahăr în boabe, pentru profilaxia bolii, se recomandă aplicarea procedeului de defoliere parţială a butucilor. Operaţia constă în lichidarea a 2-3 frunze de la baza lăstarilor (până la primul ciorchine). Datorită aerisirii mai bune în interiorul coroanei butucului, dezvoltarea bolii se reduce de 1,5-2 ori, ceea ce conduce la crearea condiţiilor defavorabile dezvoltării putregaiului, acesta fiind un procedeu important în profilaxia bolii .
 
În cazul în care apar condiţii favorabile pentru dezvoltarea putregaiului-cenuşiu în perioada de pârgă, după efectuarea procedeului de desfrunzire parţială, se recomandă aplicarea unui tratament cu utilizarea preparatelor biologice Gliocladin SC sau Trichodermin SC, utilizate în dozele indicate mai sus, respectând cu stricteţe perioada de pauză până la recoltare de 5 zile (http://www.pesticide.md/registruTrichodermină%2C ).
 
Menţionăm că numai în cazul aplicării complexului întreg de măsuri tehnologice şi de igienă culturală, care contribuie la crearea condiţiilor defavorabile dezvoltării bolii, combaterea putregaiului-cenuşiu poate fi eficientă.
 

Lucrări agrotehnice pentru prevenirea putregaiului-cenuşiu

Se evidenţiază următoarele măsuri şi procedee agrotehnice aplicate culturii, care diminuează riscul apariției infecţiilor şi dezvoltării putregaiului-cenuşiu în plantaţiile viticole şi care sunt factori importanţi în prevenirea atacului provocat de putregaiul-cenuşiu,
 
Lucrările solului (cultivatul, prăşitul intervalelor dintre butuci (în rând)), aplicate la timp, favorizează dezvoltarea şi îmbunătăţirea stării fiziologice a plantelor.
 
Nimicirea buruienilor conduce la micşorarea higroscopicităţii aerului (aerisirea mai bună a butucilor).
 
Lucrările în verde au un rol deosebit de important în prevenirea atacului de putregai şi a celorlalte boli sezoniere. Lichidarea lăstarilor de prisos contribuie la micşorarea umidităţii aerului în interiorul butucilor.
 
Legatul corect al lăstarilor asigură o expoziţie cât mai bună a organelor butucului la soare şi defavorizează atacurile de putregai. Conducerea coardelor se va efectua astfel ca strugurii să nu fie în contact direct sau în apropiata vecinătate cu solul, unde sursa de infecţie este mai mare. Menţionăm că intensitatea slabă a luminii pe fondul higroscopicităţii înalte a aerului şi persistenţei îndelungate a picăturilor de apă pe ciorchini creează cele mai favorabile condiţii pentru atacul de Botrytis cinerea Pers.).
 
Folosirea echilibrată a îngrăşămintelor minerale. Excesul îngrăşămintelor de azot favorizează atacuri mai intense de făinare, iar mai apoi şi de putregaiulcenuşiu. Introducerea la viţa-de-vie a îngrăşămintelor de fosfor şi potasiu contribuie la îngroşarea şi mărirea durităţii pieliţei bobiţei, iar introducerea în exces a îngrăşămintelor de azot favorizează atacurile grave de putregai.
 
Combaterea la timp a dăunătorilor (moliilor) şi a făinării viţei-de-vie. Atât insectele, cât şi făinarea viţei-de-vie produc crăpături şi leziuni pe bobiţe, creând cele mai favorabile condiţii pentru răspândirea bolii. Este cunoscut faptul că sucul celular, exudat din bobiţele deteriorate, în concentraţie de 12–15% este cel mai bun substrat pentru germinarea conidiilor de Botrytis cinerea Pers.
 
Recoltarea în termen redus a strugurilor, mai ales în condiţii favorabile pentru dezvoltarea bolii.
 
Astfel, rezistenţa complexă la principalele boli criptogamice a noilor soiuri cu arome de muscat permite utilizarea lor în programe ecologice de cultivare şi obţinerea unei noi categorii de producţie vitivinicolă cu denumire ecologică (organică).
 
Bibliografie: Elaborarea tehnologiilor de cultivare şi prelucrare a strugurilor de selecţie nouă cu aromă de muscat. Mihail CUHARSCHI, Vitalie CEBANU, Nicolae TARAN, Boris GAINA, Vladimir DEGTEARI.
loading ...