GRANTURI PENTRU DISEMINAREA PRACTICILOR DE GESTIONARE A APEI

19 apr 2023
UCIP IFAD anunță start depunerii cererilor de granturi pentru finanțarea loturilor demonstrative de diseminare a practicilor de gestionare a apei în cadrul exploatației agricole (tehnologii eficiente de irigare) în zonele rurale vulnerabile la schimbările climatice.

Valoarea maximă a grantului va acoperi 70% din cheltuielile eligibile, dar nu va depăși 7.500 USD. Beneficiarii vor contribui în numerar cu cel puțin 30 % din valoarea cheltuielilor eligibile. Numărul estimat de granturi care urmează să fie acordate în 2023 este de 5 granturi.

Activități eligibile:

Creșterea culturilor horticole cu valoare adăugată înaltă: fructe, legume, struguri de masă, pomușoare precum și plante aromatice și medicinale. Excepție: Producerea strugurilor tehnici (pentru vin).

Cheltuieli eligibile:
 • Pompe pentru apă
 • Filtre pentru apă
 • Benzi de picurare
 • Micro-aspersoare
 • Accesorii aferente sistemului de irigare
 • Echipament pentru fertigare
Programul Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare și Adaptare Agricolă, are ca scop reducerea sărăciei și a emigrației din zonele rurale, consolidarea rezilienței micilor fermieri la riscurile economice, de mediu și climatice și asigurarea accesului acestora la piețe.

Aria de intervenție: TRTP are acoperire națională și este implementat în zonele rurale controlate de Guvernul Republicii Moldova (GRM), cu excepția entităților înregistrate la Chișinău și Bălți.

Grup țintă: mici fermieri orientați comercial care cultivă până la 10 hectare, înregistrați ca subiecți de activitate antreprenorială, sub orice formă juridică, în special femei și tineri fermieri, din zonele rurale vulnerabile din punct de vedere climatic.

CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU SOLICITANȚII DE FINANȚARE

Solicitantul este persoană juridică și se încadrează într-una dintre aceste categorii:
 • Fermieri privați, rezidenții Republicii Moldova, care sunt înregistrați și își desfășoară activitatea antreprenorială (orice formă juridică, inclusiv gospodăriile țărănești și întreprinderile individuale) într-o regiune rurală. Întreprinderile înregistrate în orașele Chișinău sau Bălți trebuie să prezinte adițional dovada înregistrării filialei în zonă rurală.
 • Instituții de cercetare științifică agricolă și/sau întreprinderi agricole/forestiere de stat. În cazul când acestea au o adresă legală în Chișinău și/sau Bălți ele pot beneficia de granturi dacă au terenuri agricole situate în mediul rural sau extraurban;
 • Universitățile Moldovei (facultățile cu profilul agricol), colegii agricole, și alte instituții de cercetare și învățământ strâns legate de domeniu agricol.
Toți beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
 • cultivă între 2 – 10 ha teren (proprietate și/sau arendă). Excepție: criteriul de maximum 10 ha nu se aplică instituțiilor de cercetare, întreprinderilor agricole/silvice de stat, universităților și colegiilor agricole,
 • trebuie să fie dispuși să dedice o parte din terenurile loturilor demonstrative, precum și loturilor,
 • menține evidență contabilă în conformitate cu procedurile și standardele contabile acceptabile,
 • va cofinanța investiția de 7,500 USD cu contribuția financiară proprie de minimum 30% și alte costuri necesare pentru buna funcționare a exploatației agricole în cadrul lotului demonstrative,
 • nu are datorii la bugetul public (această cerință se referă la fermierii privați),
 • are cel puțin 3 ani de experiență în activitatea agricolă de la înregistrarea acesteia, confirmată prin prezentarea certificatului de înregistrare,
 • are situația financiară satisfăcătoare (cumulativ pentru ultimii trei ani nu este negativă), confirmată prin rapoartele financiare. Această cerință se referă la fermele private,
 • trebuie să prezinte o viziune clară pentru viitorii trei ani referitoare la culturile ce urmează a fi crescute,
 • este de acord că în baza lotului demonstrativ să fie organizate cursuri de instruiri pentru fermieri pe durata proiectului TRTP.
Nu sunt eligibili pentru finanțare:
 • Solicitanții care nu corespund criteriilor enumerate mai sus.
 • Solicitanții care se află în proces de insolvență, faliment sau reorganizare.
 • Solicitanții care necesită finanțare pentru investiții într-o întreprindere terță (nu pentru care se solicită grantul).
 • Solicitanții care reprezintă întreprinderi mixte sau întreprinderi cu capital străin.
 • Solicitanții care au exercitat anterior practici frauduloase în relații cu UCIP IFAD, faptul confirmat de UCIP IFAD prin scrisoare de decizie sau alt document similar.
 • Solicitanții care au beneficiat (sau cererea lor este în curs de examinare) de granturi TRTP (IFAD VIII), cu excepția granturilor pentru infrastructură de irigare și/sau drumuri.
 • Bunurile care sunt deja în curs de examinare/au fost deja finanțați din alte surse de finanțare (instituțiile statului și/sau alți donatori)
Data lansării: 19.04.2023
Data limită de aplicare: 31 mai 2023

Pentru a afla mai multe detalii, accesați acest LINK.

Cererea se depune la următoarea adresă: bd. Ștefan cel Mare și Sfint, nr. 162,  of. 1303, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova.

Dacă este trimisă în plic, acesta trebuie să conțină următoarele informații: numele apelului de propuneri; numele și adresa de contact a solicitantului, inclusiv numărul de telefon și adresa de e-mail.
Dacă este trimisă prin e-mail, cererea se trimite la office@ucipifad.md și conține aceleași informații.

Pentru clarificări și detalii suplimentare, scrieți la UCIP IFAD la următoarea adresă de e-mail: office@ucipifad.mdb și alexandru.belschi@ucipifad.md sau sunați la (022) 223075.
loading ...