MODIFICĂRILE EFECTUATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT, TVA, ACCIZE, IMPOZITE

10 jan 2024
Începând cu data de 01 ianuarie 2024, cu unele excepții, au intrat în vigoare mai multe modificări la Codul fiscal privind impozitul pe venit, taxa pe valoare adăugată, accize, impozite și taxe locale, aprobate prin Legea nr. 212/2023 pentru modificarea unor acte normative (politica fiscală și vamală pentru anul 2024).
 

Modificări efectuate privind impozitul pe venit

 
Noi surse de venituri neimpozabile
Art. 20 din Codul fiscal a fost completat cu noi surse de venituri neimpozabile, după cum urmează:
  • plăţile primite de către salariaţi în scopul compensării costurilor pentru serviciile alternative de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la 3 ani în mărime ce nu depăşeşte valoarea nominală de 2500 de lei lunar pentru fiecare copil al salariatului;
  • cadourile în natură, inclusiv vouchere, primite de către salariaţi, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia zilelor de sărbătoare nelucrătoare conform Codului muncii şi a zilelor de naştere ale salariaţilor, al căror cuantum nu depăşeşte valoarea de 10% din salariul mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat;
  • veniturile menționate la art.24 alin.(193), (194) și (26) din Codul fiscal;
  • veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea deşeurilor  de metale feroase şi neferoase, a reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora.
 

Modificări efectuate privind taxa pe valoare adăugată

 
Cota TVA pentru HORECA
În articolul 96 din Codul fiscal, care reglementează cotele de impunere cu TVA, a fost modificată cota TVA pentru HORECA de la 12% la 8% (în vigoare începând cu 31 decembrie 2023).
 
Totodată, a fost introdusă cota redusă a TVA de 8%, la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la pozițiile tarifare ex. 9619 - tampoane igienice şi tampoane interne pentru femei, ex. 392490000 şi 401490000 – cupe menstruale(în vigoare începând cu 01 ianuarie 2025).
 
Deducerea TVA aferent procurărilor în baza bonurilor fiscale (în vigoare începând cu 22 noiembrie 2023)
În art. 102 din Codul fiscal au fost introduse prevederi care acordă dreptul la deducerea TVA aferent procurărilor în baza bonurilor fiscale, emise de echipamentele de casă şi de control conectate la Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, pentru procurările a căror valoare în fiecare bon nu depășește 2000 de lei, inclusiv TVA, dar nu mai mult de 10 000 de lei pentru o perioadă fiscală, cu condiția achitării acestora prin intermediul cardului de plată de afaceri (business).
 
Scutirea de TVA fără drept de deducere a mărfurilor autohtone anterior exportate (în vigoare începând cu 22 noiembrie 2023)
Prin completarea art.103 alin.(2) din Codul fiscal cu litera b1) a fost introduse dispozițiile privind scutirea de TVA fără drept de deducere a mărfurilor autohtone anterior exportate cu utilizarea serviciilor poștale şi reintroduse, în termen de 3 luni de la data exportului, în aceeași stare. Dacă la realizarea exportului suma TVA pentru marfa respectivă a fost restituită, contribuabilul este obligat să calculeze şi să declare suma TVA pentru luna în care a avut loc reintroducerea mărfii.
 
Termenul de emitere a facturii fiscale
 
Prin completarea articolului 1171 cu alineat nou a fost modificat termenul de emitere a facturii fiscale, în cazul utilizării e-facturii, la efectuarea livrărilor de mărfuri achitate prin intermediul cardului de plată de afaceri (business), care reprezintă cel mult 10 zile calendaristice ale lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin factura fiscală respectivă.
 
Regimul fiscal aferent TVA pentru energia electrică de echilibrare (în vigoare începând cu 10 august  2023)
 
Modificări efectuate privind accizele
 
Completarea listei subiecților impunerii cu acciz
Articolul 120 din Codul fiscal a fost completat cu litera c) prin care în categoria subiecților impunerii cu acciz au fost incluse și persoanele juridice sau fizice ce desfășoară activitate de întreprinzător şi care utilizează alcoolul etilic nedenaturat de la pozițiile tarifare 220710000 şi 220890910 în alte scopuri decât cele prevăzute la art.124 alin.(15) sau (16).
 
Subiecții menționați sunt obligați să prezinte declarația privind achitarea accizelor şi să achite accizele până la data de 25 a lunii care succedă lunii în care au utilizat alcoolul etilic nedenaturat de la pozițiile tarifare 220710000 şi 220890910 în alte scopuri decât cele prevăzute la art.124 alin.(15) sau (16).
 
Timbrul de acciză
Articolul 123 din Codul fiscal a fost completat cu prevederile potrivit cărora anul fabricării produselor din tutun şi a celor conexe, indicat pe ambalajul unitar al produselor, trebuie să corespundă anului emiterii timbrului de acciză.
 
Totodată, articolul menționat a fost completat cu alineatele (52) și (53) conform cărora cartușele pentru țigarete electronice care conțin lichid cu nicotină, inclusiv țigaretele electronice de unică folosință, flacoanele de reumplere care conțin nicotină destinate cartușelor şi țigaretelor electronice de la poziția tarifară 2404, produsele din tutun şi produsele din plante pentru fumat de la pozițiile tarifare 240399900 şi 2404, marcate cu timbre de acciză, pot fi comercializate consumatorilor finali nu mai târziu de 30 de luni ulterioare anului producerii lor.
 
Stocul timbrelor de acciză destinate pentru aplicarea pe ambalajul exterior al cartușelor pentru țigarete electronice care conțin lichid cu sau fără nicotină, inclusiv al țigaretelor electronice de unică folosință, al flacoanelor de reumplere destinate cartușelor şi țigaretelor electronice de la poziția tarifară 2404, al produselor din tutun şi produselor din plante pentru fumat de la pozițiile tarifare 240399900 şi 2404, care nu au fost utilizate/aplicate pentru anul destinat, se restituie până la data de 30 aprilie a anului următor.
 
Modificări efectuate privind impozitele și taxele locale
 
Impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar
Se extinde până la 01.01.2025 termenul de aplicabilitate a prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056/2000, în vederea impunerii bunurilor imobile, inclusiv terenurilor neevaluate de către organul cadastral în scopul impozitării cu impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar.
 
Taxele locale
Este expusă în redacție nouă noțiunile de ”producător de publicitate” și ”difuzor de publicitate”, iar noțiunea de ”publicitate socială” este înlocuită cu noțiunea de ”mesaj de interes public”,  în scopul aducerii în concordanță a prevederilor Titlului VII al Codului fiscal, aferente taxelor ce vizează publicitatea, cu prevederile Legii cu privire la publicitate nr. 62/2022.
 
Începând cu perioada fiscală aferentă anului 2024, au fost stabilite în calitate de obiecte impozabile cu taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei) a serviciilor de plasare și/sau difuzare a anunțurilor publicitare prin dispozitivele difuzorului de publicitate exterioară.
 
Totodată, a fost stabilită scutirea de plata taxei de plasare (amplasare) a publicității (reclamei) a difuzorilor de mesaje de interes public.
 
De asemenea, a fost stabilită scutirea de plata taxei pentru dispozitivele publicitare a persoanelor juridice care deţin în posesie/folosinţă sau sunt proprietari ai dispozitivelor publicitare, producătorilor şi difuzorilor de mesaje de interes public, pentru perioada afişării mesajului de interes public.
 
Din 01 ianuarie 2024, au fost stabiliteîn calitate de obiecte ale impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii a unităţilor care corespund tipologiei unităților comerciale stabilite conform nomenclatorului prevăzut în anexa nr. 5 la Legea cu privire la comerţul interior nr. 231/2010.
 
Taxele pentru resursele naturale
Începând cu 1 ianuarie 2024, taxele pentru resursele naturale se vor achita după cum urmează:
  • 50% din cuantumul taxei se varsă la bugetul de stat;
  • 50% din cuantumul taxei se varsă la bugetul local de nivelul întâi.
 
De asemenea, informăm despre majorarea cotelor taxelor pentru extragerea mineralelor utile, reglementate de anexa nr. 2 la titlul VIII al Codului Fiscal, începând cu perioada fiscală aferentă anului 2024.
 
Declararea și achitarea obligațiilor fiscale pe perioada de suspendare a activităţii agentului economic
 
Prevederile din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi aferente modului de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi termenului de plată a obligaţiilor fiscale pe perioada de suspendare a activităţii agentului economic au fost abrogate și transpuse la art. 1882 din Codul fiscal.
 
Astfel, pe întreaga perioadă de suspendare a activităţii, agentul economic este scutit de prezentarea dărilor de seamă fiscale, precum şi de plata taxelor şi a impozitelor, cu excepţia impozitului pe bunurile imobiliare.
 
Totodată, pentru perioada de suspendare a activităţii, agenţii economici sunt obligaţi să prezinte calculul impozitului pe bunurile imobiliare pentru fiecare perioadă fiscală de suspendare a activităţii şi să achite suma integrală a impozitului calculat pentru perioadele de suspendare a activităţii în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de suspendare a activităţii.
 
loading ...