GRANTURI PENTRU SISTEME DE IRIGARE LA SCARĂ MICĂ

28 apr 2023
Proiectul Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP) a fost lansat în anul 2021 cu o durată de implementare de 6 ani. Obiectivul proiectului este de a permite tinerilor, femeilor și micilor fermieri din mediul rural să își crească capacitatea de producție, rezistența la riscurile economice, de mediu și climatice și a asigura accesul acestora la piețe.

Pentru implementarea Componentei Proiectului TRTP: Gestionarea adaptată la schimbările climatice a apelor în gospodăriile agricole, Guvernul Republicii Moldova a încheiat un Acord de finanțare cu Fondul Internațional de Dezvoltare Agricolă (IFAD). Acesta are drept scop consolidarea rezilienței micilor fermieri la schimbările climatice prin încurajarea adoptării unor tehnologii de irigare la scară mică, cu o abordare inteligentă din punctul de vedere al climei şi al economisirii surselor de apă.

În cadrul acestui proiect, Asociația Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA) cu suportul Unităţii Consolidate de Implementare a Programelor Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD) şi Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), desfășoară o campanie de informare a fermierilor despre posibilitățile de finanțare în domeniul irigării.

Startul Campaniei a fost dat în raionul Orhei, pe 10 martie 2023. La cele 11 ateliere deja implementate în cadrul Campaniei de informare, au fost invitați peste 700 de beneficiari și au participat circa 400 participanți din 22 raioane ale țării, cu un potențial de circa 200 solicitanți eligibili la granturile oferite de proiect.În cadrul Atelierelor de informare – instruire, Anatolie Fala, Director proiecte ACSA, a prezentat scopul, obiectivele şi oportunitățile oferite de Componenta Proiectului TRTP. Pe parcursul desfașurării acestor ateliere au parvenit multe întrebări de la solicitanții care  doresc să  beneficieze de granturile oferite de IFAD:

Cum pot partcipa la proiect?
Pentru a participa la proiect, persoana cointeresată se va adresa la Consultanţii regionali sau Oficiul Central ACSA, care vor pune la dispoziția potențialului beneficiar toate informațiile privitor la condițiile de participare, actele și instruirile necesare.

Cele mai importante momente în etapa inițială a participării la proiect vor fi:
 1. sursa durabilă de apă la irigare - (sistemele centrale de irigare / hidranți, sursa de apă existente în comunitate/localitate / hidranți, bazin de acumulare a apei la irigare / sorb + stații de pompare, lacuri/iazuri de acumulare a apei pretabile irigării / sorb + stații de pompare);
 2. calitate fizico – chimică acceptabilă a apei la irigare;
 3. confirmarea (terenurilor deținute) proprietății funciare la irigare (Certificat eliberat de Administrația Publică Locală (APL) unde sunt  înscrise toate terenurile deținute (proprietate, arendă de scurtă durată, arendă de lungă durată, folosință) de către solicitant în aria acesteia sau Extras din Registrul Bunurilor Imobile de la Organul Cadastral Teritorial (OCT) );
 4. surse suficiente de contribuție financiară;
 5. participarea obligatorie la instruirile specializate.
ACSA va ajuta beneficiarii să pregătească cererile, inclusiv calculele economice și financiare de bază (plan de afaceri simplificat). Odată ce planurile sunt aprobate de UCIP, fermierul, în conformitate cu normele naționale, va trebui să obțină Autorizația de Mediu pentru Folosința Specială a Apei (AMFSA). ACSA la ambele etape va asista fermierul beneficiar.
 
Ce surse financiare oferă proiectul?
 • Granturi cu valoare maximă 7500 dolari SUA, producătorilor agricoli – mici, care cultivă până la 10 hectare de terenuri agricole și vin cu  contribuția financiară (30% din grantul acordat de UCIP IFAD);
 • Granturi în valoare maximă de 300 000 dolari SUA (pentru un grup de minim 20 beneficiari eligibili), iar în cazul în care sunt mai puțin beneficiari valoarea maximală a grantului se va calcula după formula: 15 000 dolari SUA x Numărul de beneficiari, însă numărul minim de beneficiari nu trebuie sa fie mai mic de 5, unde contribuția financiară (10% din grantul acordat de UCIP IFAD). Suprafața maximă a sistemului de irigare finanțat  -100 hectare.
Care sunt condițiile de eligibilitate?
 1. afacerea este juridic înregistrată (SRL, GȚ, ÎI);
 2. cultivă până la 10 ha teren (proprietate și/sau arendă pe termen lung);
 3. nu are datorii față de nici o autoritate a statului;
 4. a beneficiat de o instruire formală (24 ore) în domeniul tehnologiilor eficiente din punctul de vedere al utilizării apei la irigare;
 5. deține toate autorizațiile necesare, inclusiv pentru conectarea la infrastructura terțiară din afara exploatației / sistemului de irigare (sursă de apă durabilă, inclusiv din cadrul Sistemelor Centrale de Irigare, şi/sau a AUAI, bazine şi surse acvatice);
 6. investiţiile vor include echipamente care asigură tehnologii eficiente de irigare (TEI);
 7. solicitantul vine cu o contribuţie în numerar la valoarea grantului;
 8. suma solicitată va fi investită conform stipulărilor Cererii de finanţare / investiţii şi doar cu scopul de implementare a irigării la scară mică;
Care sunt pașii pentru accesarea grantului?
 1. Participarea la sesiunile de informare și contactarea consultanților ACSA din aria de acoperire a proiectului;
 2. Colectarea și pregătirea documentelor solicitate de proiect;
 3. Instituirea formală  a Beneficiarilor de proiect de către consultanți ACSA, (curs de 24 ore);
 4. Suportul consultanților ACSA – Beneficiarilor de proiect la perfectarea Setului de aplicație la Grant;
 5. Elaborarea specificațiilor tehnice. Identificarea a 3 trei furnizori diferiți pentru bunurile destinate achiziționării - 3 cotații cu caracteristici tehnice similare
 6. Expedierea formularul de cerere și setul de documente, semnate și ștampilate la UCIP pentru înregistrare.
Care  sursă  de apă poate fi acceptabilă pentru aplicarea la proiect? 
 1. Sistemele centrale de irigare ;
 2. Bazin de acumulare a apei la irigare;
 3. Lacuri;
 4. Iazuri de acumulare a apei pretabile irigării.
Vom menţiona, că prin intermediul consultanților Asociației Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), pe tot parcursul implementării proiectului se va acorda suport şi servicii de consultanţă tehnică gratuită la: diseminarea informațiilor și identificarea grupelor – clienți şi micilor fermieri, la pregătirea pachetului de grup şi individuale pentru aplicare la granturile UCIP pentru infrastructura de irigare şi scheme de irigare la scară mică, inclusiv încurajarea adoptării de tehnologii inteligente de economisire a apei şi creșterea rezilienţei micilor fermieri prin adoptarea de practici agricole inteligente de adaptare la schimbările climatice.

Citește și: 400.000 EURO PENTRU PATRU CLUSTERE DIN R. MOLDOVA

Producătorii agricoli, membrii AUAI şi ai APL, cointeresați de implementarea proiectelor de dezvoltarea a infrastructurii şi sistemelor de irigare la scară mică pot găsi informaţii suplimentare pe pagina web a ființatorului UCIP – IFAD: www.ucipifad.md/granturi sau a implementatorului Asociației Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), web: www.acsa.md sau la numărul de telefon 022 835323 / GSM: 069011255, e-mail: afala@acsa.md.
loading ...